Governance met vreemde ogen: de reactie (4)

In “Governance met vreemde ogen” lees je de professionele bespiegelingen van Tom Knox en Nienke van Wissen van Veen, beide bestuurlijk adviseurs bij Vannimwegen, gespecialiseerd in governance. Die vreemde ogen verwijzen naar de Engelse roots van Tom die met gezonde verwondering naar de Nederlandse governance kijkt. Maar ook naar Nienke die zich verbonden voelt met de sector, maar – als consultant – er ook met een been buiten staat. Tom biedt een juridisch-bestuurskundige blik op governance. Nienke zet daar een eigenzinnige kijk op vitale governance naast, onder andere gestoeld op inzichten uit de corporate antropologie en systemisch organiseren. Onderwerp: Oog voor kwaliteit van de professionele ontwikkeling van bestuur en toezicht.

20 februari 2024

Onderstaande tekst is de reactie op 'governance met vreemde ogen (3)'

Ha Nienke,

Dank voor je verwonderingen over en reflecties op het professionele ontwikkelingskader van de Nederlandse woningcorporaties. Het Nederlandse PE-puntensysteem benadrukt naar mijn mening de complexiteit van het waarborgen van zinvolle professionele groei.

De inzichten die je deelt komen op een cruciaal moment, nu corporaties in Engeland zoekende zijn naar professionalisering en het borgen van kennis en kwaliteit. Aanjager is de nasleep van een enorme uitslaande brand in de Grenfell Tower in juni 2017 waarbij vele slachtoffers vielen. De brandveiligheid liet te wensen over en goedkope isolatiematerialen versnelden de brand. In december 2020 overleed Awaab Ishak, een jong kind nog, als gevolg van blootstelling aan schimmel in de woning. Deze gebeurtenissen onderstreepten de dringende noodzaak tot systeemverandering, dat leidde tot the Social Housing (Regulation) Act die sinds juli 2023 van kracht is.

Wij versterken je bij:

governance APK; toezichtsvisie; zelfevaluatie;risicokader; statuten; moderne samenwerkings-overeenkomsten; coaching; intervisie; wervingsprofiel; ontwikkelprofielen.

Wettelijke verankering van professionalisering in Engeland
Deze wet introduceert onder andere verplichte kwalificaties voor sleutelfuncties binnen woningcorporaties, waaronder bestuurders, toezichthouders en senior managers. Hiervan is de Competency and Conduct Standard een uitwerking. Die legt corporaties op dat er gedegen beleid is voor het ontwikkelen van de kwaliteit van de kennis, vaardigheden en gedragscompetenties van al het personeel, afgestemd op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen corporaties.

De focus in Engeland reikt verder dan de bestuursnormen. Doel is om de professionele praktijk in de hele organisatie te verbeteren. Daarmee wordt erkend dat de kwaliteit van de dienstverlening afhankelijk is van de professionaliteit van alle medewerkers. Deze holistische benadering sluit aan bij jouw pleidooi voor een meer genuanceerde, kwalitatieve dialoog over professionele ontwikkeling. Die gaat verder dan kwantitatieve maatstaven (zoals PE-punten). Met het doel de werkelijke impact van leeractiviteiten te beoordelen.

Leren van elkaar
De evaluatie van de incidenten in Engeland leerde dat er meer nodig is dan bestuurlijke kwaliteit. Een vakdeskundige organisatie die goed in contact staat met bewoners is minstens zo cruciaal in de preventie ervan. Basiskwalificaties en PE-punten zijn weliswaar goede intenties, maar ik ben het met je eens dat ze onvoldoende inzicht bieden in hiaten in de competenties van medewerkers die een risico kunnen vormen. In Engeland hanteren corporaties daarom ook een risicokader waar de vakdeskundigheid van de organisatie een belangrijk onderdeel van de borgingsmaatregelen is. Dit risicokader is een levend document in bestuurskamers en wordt gebruikt bij het opstellen van de overlegagenda tussen bestuur en toezicht om zo de dialoog over voortdurende organisatorische verbetering te voeden.

Wat betreft de PE-punten systematiek in Nederland, lijkt het mij zinvol voor de sector om de kerndoelen achter permanente educatie uit te werken. . Een goede uitwerking komt niet alleen de kwaliteit van bestuur en toezicht ten goede, maar het presteren van de hele organisatie.

Ik hoop dat onze observaties herkend worden en kunnen bijdragen aan het gesprek over het faciliteren van zinvolle, professionele ontwikkeling, afgestemd op de veranderende, unieke behoeften van de sociale huisvestingssector.

Groet, Tom

Tom Knox

Meer weten?

Tom of Nienke vertelt je graag meer.

Tom: 06 27 10 74 29
Nienke: 06 28 16 12 73

t.knox@vannimwegen.nl
n.vanwissenvanveen@vannimwegen.nl