Dealmaker Regio Deal Veluwe

Het voorstel ‘Werken aan een veerkrachtige Veluwe’ is samen met 13 andere voorstellen door het rijk geselecteerd in het kader van de derde tranche Regio Deals. Het is de bedoeling dat rijk en regio ieder € 12,5 mln. investeren in de Veluwe.

Projectdetails

Opdrachtgever: gemeente Ede, namens VeluweAlliantie, programma Vitale Vakantieparken en provincie Gelderland
Focusthema: samenwerken

Adviseur(s): Rob van Beek

“Het is de bedoeling dat de Veluwedeal rond de zomer wordt gesloten.”

Facts
Rob van Beek vervult hier de rol van dealmaker namens de regiopartijen op de Veluwe. In deze rol leidt hij het proces waarin inhoud, cofinanciering, governance, besluitvorming en communicatie samenkomen. Het is de bedoeling dat de Veluwedeal rond de zomer wordt gesloten.


Context
Op de Veluwe zijn twee samenwerkingsverbanden actief. Dat is allereerst de VeluweAlliantie, waarin zo’n 40 partijen werken aan de Veluweagenda 2030. Daarnaast is er het programma Vitale Vakantieparken. Ook hierin werken overheden en vele andere partijen samen. Tenslotte heeft de provincie Gelderland de nodige ambities, die van belang zijn voor de Veluwe. Deze drie invalshoeken bepalen het inhoudelijke speelveld voor de Veluwedeal.

Het project

Inhoud en cofinanciering
Inhoudelijk hebben de partijen veel ambities. De optelsom van ambities kost meer dan de omvang van de Veluwedeal. Dat betekent dat er een proces van prioritering is. Dat is best lastig in deze tijd van corona. Waar we normaal aan een aantal thematafels keuzes gemaakt zouden hebben, gebeurt dit nu meer bilateraal en langs digitale weg. Bij het stellen van de prioriteiten is een belangrijk criterium dat een project of initiatief voldoende cofinanciering op tafel kan leggen. En de eisen die hieraan gesteld worden zijn best streng. Het gaat uitsluitend om publieke cofinanciering, terwijl op de Veluwe juist met veel private partijen wordt samengewerkt.

Governance
Formeel kunnen uitsluitend publieke organen partij zijn in de Regio Deal. Op de Veluwe is geen WGR samenwerking. Dus naast het rijk kunnen uitsluitend provincie en gemeenten partij zijn. Maar de genoemde samenwerkingsverbanden op de Veluwe zijn juist publiek-privaat. Zij hebben echter geen formele zeggenschap over de Deal. Thans is er een regieteam met bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit deze drie gremia. Zij sturen proces en inhoud namens de regio. Zij adviseren straks de bestuursorganen die de Deal ondertekenen. Dit is nu de praktische invulling van de governance. We bezien nog of we deze verder willen doorontwikkelen.

Besluitvorming en communicatie
Het regieteam is verantwoordelijk voor de inhoud van de Veluwedeal. Omdat zij zelf straks geen partij zijn in de deal, zijn korte lijnen met de diverse achterbannen essentieel. Er wordt dan ook ruim ingezet op terugkoppeling en consultatie van de verschillende achterbannen. Op die manier wordt hard aan draagvlak gewerkt. Dat is nodig omdat het governance model geen formele mogelijkheid tot escalatie heeft. Het regieteam adviseert later aan de bestuursorganen die de deal formeel ondertekenen.

Interactie rijk-regio
Naast alle voorbereidingen in de regio, is er het samenspel met het rijk. Ook het rijk kent een dealmaker. De regioprioriteiten moeten aansluiten op prioriteiten bij het rijk. Daarbij wordt ook gezocht naar ‘meekoppelkansen’ vanuit verschillende ministeries. Samen met het rijk maken we ook een bestedingsplan voor de middelen. Daarin leggen we ook de basis voor de evaluatie van de uitvoering van de Regio Deal.

Links: VeluweAgenda 2030, het gebied van de VeluweAlliantie


Rechts: de gemeenten die participeren in het programma Vitale Vakantieparken


Het resultaat

Al met al een mooie procespuzzel waarin inhoud, financiële middelen, governance, communicatie en besluitvorming samenkomen. Hiermee beogen we een fikse impuls voor de Veluwe, waardoor natuur, recreatie en landbouw nog beter hand in hand gaan.

Rob van Beek

Meer weten?

Rob vertelt je er graag meer over.

06 1583 2432

r.van.beek@vannimwegen.nl