Prestatieafspraken: tijd voor nieuwe impulsen

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 is het maken van prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente verplichte kost. De huurdersorganisaties zijn vaste partner en tekenen de afspraken meestal mee. Maar de wereld van 2019 is niet meer de wereld van 2015. Nieuwe thema’s dienen zich aan.

24 maart 2019

Wat zijn onze ervaringen? Vaak zijn er in 2015 ‘koepel’ afspraken gemaakt voor de periode 2016 t/m 2019. Jaarlijks is er vervolgens een jaarschijf geactualiseerd. Thema’s in vrijwel alle afspraken zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Andere thema’s die regelmatig terugkomen zijn scheefwonen, doorstroming, specifieke doelgroepen (statushouders, verwarde personen) en Social Return on Investment.

Door de prestatieafspraken is vaak de samenwerking tussen partijen vanzelfsprekender geworden. Maar de wereld van 2019 is niet meer de wereld van 2015. Nieuwe thema’s dienen zich aan. Bijvoorbeeld:

  • Kunnen corporaties een extra bijdrage aan de verduurzaming leveren? Wat zijn hiervan de consequenties, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwbouw.
  • Kunnen gemeentes voldoende snel inspelen op het groeiende woningtekort? Kunnen zij gronden beschikbaar stellen of afspraken hierover maken met marktpartijen?
  • Hebben de corporaties een taak in het oplossen van het tekort aan middeldure huurwoningen?
  • Hoe zit het met de veerkracht van bestaande wijken? Verdient herstructurering en wijkontwikkeling nieuwe aandacht? Is er een gezamenlijke agenda?
  • Hoe vergroten partijen hun gezamenlijke slagkracht in het domein van wonen en zorg?
  • Hoe gaan partijen samenwerken aan de totstandkoming van de warmtevisie?
  • Hoe kunnen huurders(organisaties) ondersteund worden zodat ze in het proces optimaal mee kunnen doen?

Allemaal vragen die vragen om een gemeenschappelijke visie op de opgave en natuurlijk ook de realisatie daarvan. Die opgave wordt steeds complexer. Maak hem samen overzichtelijk en durf prioriteiten te stellen. Kortom, tijd om weer meer fundamenteel aan de slag te gaan met de afspraken en de samenwerking tussen corporaties, gemeentes, huurders en andere partijen.

Vannimwegen helpt u er graag mee!

Rob van Beek

Meer weten?

Rob vertelt je er graag meer over.

06 1583 2432

r.van.beek@vannimwegen.nl